Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

03.12.2019

Оновлення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»
повідомляє про затвердження нового порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23 грудня 2019 року о 09:00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


1) Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Проект рішення з п.1:

Обрати до складу лічильної комісії Дашковського Артема Володимировича та Прокопенко Ольгу Михайлівну.

Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Дашковський Артем Володимирович;

Член лічильної комісії: Прокопенко Ольга Михайлівна.


2) Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Проект рішення з п.2:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну.


3) Про скасування рішення загальних зборів акціонерів про збільшення статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «СК «Гарант-Система» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого 04.10.2019 р. та затвердженого Протоколом загальних зборів ПрАТ «СК «Гарант-Система» № 31 від 04.10.2019 р.

Проект рішення з п.3:

Скасувати рішення загальних зборів акціонерів про збільшення статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «СК «Гарант-Система» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого 04.10.2019 р. та затвердженого Протоколом загальних зборів ПрАТ «СК «Гарант-Система» № 31 від 04.10.2019 р.


4) Про звільнення Голови правління ПрАТ СК «Гарант-Cистема».

Проект рішення з п.4:

Звільнити Петренка Олега Петровича з посади Голови правління ПрАТ «СК «Гарант-Cистема» у зв’язку із поданою ним заявою про звільнення.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.


5) Про обрання Голови правління ПрАТ СК «Гарант-Cистема».

Проект рішення з п.5:

1) Обрати Дашковського Артема Володимировича на посаду Голови правління ПрАТ «СК «Гарант-Cистема».

2) Затвердити проект трудового контракту з Дашковським Артемом Володимировичем.

3) Затвердити проект акту прийому-передачі справ ПрАТ «СК «Гарант-Cистема».


6) Про затвердження результатів відбору суб'єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства за 2019 рік .

Проект рішення з п.6:

Затвердити суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємства за 2019 рік.


Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, є 17 грудня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 23 грудня 2019 року з 08:00 до 08:45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -  http://www.garant-sistema.com.ua/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.


Тел. для довідок: (044) 494-39-72.


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"