Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

24.02.2020

Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)24.02.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правлiння       Петренко Олег Петрович

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГАРАНТ-СИСТЕМА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ обл., Київ, ВУЛИЦЯ П.САГАЙДАЧНОГО/IГОРIВСЬКА, будинок 10/5 ЛIТ
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31725819
5. Міжміський код та телефон, факс
0444943972 0444943973
6. Адреса електронної пошти
company@garant-sistema.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.garant-sistema.com.ua   24.02.2020

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.02.2020 припинено повноваження Заступник Голови Правлiння-член Правлiння Клєпiкова Тетяна Володимирiвна 31725819 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "Гарант-Система" (протокол №6 вiд 24.02.2020р.) повноваження заступника Голови Правлiння-члена Правлiння Клєпiкової Тетяни Володимирiвни припинено.Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебувала на посадi з 08.07.2002.

Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"