Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

17.05.2019

Особлива інформація

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)17.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правлiння       Петренко Олег Петрович

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Гарант-Система»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ обл., Київ, вул. П.Сагайдачного/Iгорiвська 10/5, лiтера А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31725819
5. Міжміський код та телефон, факс
044 4943972 044 4943972
6. Адреса електронної пошти
company@garant-sistema.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.garant-sistema.com.ua   17.05.2019

(адреса сторінки)
(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.05.2019 обрано член Наглядової ради Кириллова Нiна Семенiвна 31725819 0
Зміст інформації:
Обрано згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 30 вiд 17.05.2019р.). Володiння часткою в статутному капiталi Товариства: 0,00%, у тому числi пряма участь – 0,00%, опосередкована – 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до виборiв нового складу Наглядової ради.
17.05.2019 припинено повноваження Голова Наглядової ради Суворов Юрiй Миколайович 31725819 0
Зміст інформації:
Повноваження припинено згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №1 вiд 17.05.2019р.).
17.05.2019 обрано Голова Наглядової ради Кириллова Нiна Семенiвна 31725819 0
Зміст інформації:
Обрано на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №1 вiд 17.05.2019р.).


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"