Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

04.10.2019

Особлива інформація

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА».

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - 31725819

3. Місцезнаходження - 04071, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А

4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 494-39-72.

5. Електронна поштова адреса – company@garant-sistema.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.garant-sistema.com.ua

7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

.

ІІ. Текст повідомлення

Додаток 2
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

1. ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид  цінних паперів,  що розміщуються

Кількість  цінних паперів,  що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються  (тис. грн)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6


1


04.10.2019


Акції прості іменні в документарній формі


131 000


14 991,64


49,96

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу – 04.10.2019 року.

Назва органу, що прийняв таке рiшення – загальнi збори акцiонерiв.

Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 131 000 (сто тридцять одна тисяча акцій вартістю 114,44 грн. кожна загальною вартістю 14 991 640,00 (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот сорок грн. 00 коп.).

Спосiб розмiщення (публiчний, приватний) – приватний.

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на 14 991 640,00 (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот сорок грн. 00 коп.) і може становити 44 997 808,00 грн. (сорок чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто сім тисяч вісімсот вісім грн. 00 коп.)

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 46,96%, акцiї, якi знаходяться в обiгу, складають 100% зареєстрованого статутного капiталу Товариства.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 149,96 %.

Додаткове розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій.

Додаткове розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-система», код ЄДРЮОФОПГФ 32048221 володіє 192 690 акціями загальною номінальною вартістю 22 051 443,60 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Дія», код ЄДРЮОФОПГФ 32432795 володіє 65 550 акціями загальною номінальною вартістю 7 501 542,00 грн.;

- Ганул Олена Семенівна володіє 3 960 акціями загальною номінальною вартістю 453 182,40 грн.

Розмір статутного капіталу після додаткового розміщення акцій може становити 44 997 808,00 грн. (сорок чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто сім тисяч вісімсот вісім грн. 00 коп.)

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: - кошти (100%), отриманi вiд розмiщення акцiй додаткового випуску, Товариство планує використати для збiльшення статутного капiталу з метою розробки нових та пiдвищення конкурентної спроможностi вже iснуючих страхових продуктiв, якi Товариство надає на ринку страхових послуг, а також пiдвищення капiталiзацiї, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi страхової компанії.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, прийнято Загальними зборами акцiонерiв.

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – відсутня.


ІІІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.


Голова Правління О.П. Петренко

04.10.2019 р.


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"