рус
укр
en

Сегодня 22.02.2019:

С начала года мы выплатили
242 576,61 грн возмещений!

Новости компании

18.03.2015

Повідомлення про загальні збори акціонерівПриватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

повідомляє про загальні збори акціонерів, що відбудуться

30 квітня 2015 року о 14.00

у приміщенні товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.


Порядок денний загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2014 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

9) Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

10) Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 24 год. 00 хв. 23 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 30 квітня 2015 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Тел. для довідок: (044) 494-39-72. Правління.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

40476

52559

Основні засоби

9113

9178

Довгострокові фінансові інвестиції

7736

7736

Запаси

113

102

Сумарна дебіторська заборгованість

3936

4543

Грошові кошти та їх еквіваленти

6738

11173

Нерозподілений прибуток

-5445

-5447

Власний капітал

30483

30480

Статутний капітал

30006

30006

Довгострокові зобов’язання

9119

10586

Поточні зобов’язання

874

11493

Чистий прибуток (збиток)

2

17

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

262200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

40

46Возврат к списку

Новости компании

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

27.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації
подробнее >>

25.04.2018
Опубликована годовая отчетность эмитента за 2017 год
подробнее >>

22.03.2018
Сообщение об общем собрании участников
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"