рус
укр
en

Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

14.03.2016

Повідомлення про загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

повідомляє про загальні збори акціонерів, що відбудуться

19 квітня 2016 року о 14.00

у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2015 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

    Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 24 год. 00 хв. 13 квітня 2016 року.

    Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 19 квітня 2016 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

     Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

      Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Тел. для довідок: (044) 494-39-72. Правління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

42932

40476

Основні засоби

20916

9113

Довгострокові фінансові інвестиції

7736

7736

Запаси

45

113

Сумарна дебіторська заборгованість

5140

3936

Грошові кошти та їх еквіваленти

9744

6738

Нерозподілений прибуток

-5294

-5445

Власний капітал

30634

30483

Статутний капітал

30006

30006

Довгострокові зобов’язання

11398

9119

Поточні зобов’язання

900

874

Чистий прибуток (збиток)

(7469)

2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

262200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

28

40

                                                                                                                     


Возврат к списку

Новости компании

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

27.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації
подробнее >>

25.04.2018
Опубликована годовая отчетность эмитента за 2017 год
подробнее >>

22.03.2018
Сообщение об общем собрании участников
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"