Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

30.08.2019

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

повідомляє про позачергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 04 жовтня 2019 року о 14.00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


 1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Проект рішення з п.1:

Обрати до складу лічильної комісії Дашковського Артема Володимировича та Прокопенко Ольгу Михайлівну.

Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Дашковський Артем Володимирович;

Член лічильної комісії: Прокопенко Ольга Михайлівна.


2) Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Проект рішення з п.2:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну.


3) Про збільшення статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «СК «Гарант-Система» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення з п.3:

Збільшити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «СК «Гарант-Система» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме додатково розмістити 131 000 (сто тридцять одну тисячу акцій вартістю 114,44 грн. кожна на загальну сумму 14 991 640,00 (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот сорок грн. 00 коп.)


4) Про приватне розміщення додаткових акцій.

Проект рішення з п.4:

Визначити приватне розміщення додаткових акцій серед наступних осіб, які є учасниками такого розміщення:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-система», код ЄДРЮОФОПГФ 32048221;

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Дія», код ЄДРЮОФОПГФ 32432795;

 • Ганул Олена Семенівна;

 • Шевченко Ія Олегівна.


5) Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «СК «Гарант-Система», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення з п.5:

Визначити Правління ПрАТ «СК «Гарант-Система» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.


6)Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «СК «Гарант-Система».

Проект рішення з п.6:

Визначити Правління ПрАТ «СК «Гарант-Система» уповноваженим органом в разі необхідності з наступних питань:

 • залучення до розміщення андеррайтера;

 • внесення змін до проспекту емісії акцій;

 • прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

 • затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

 • затвердження результатів приватного розміщення акцій;

 • затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

 • письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;

 • проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

 • проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

 • проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, є 30 вересня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 04 жовтня 2019 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -  http://www.garant-sistema.com.ua/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.Тел. для довідок: (044) 494-39-72.
Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"