Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

13.03.2019

Повідомлення про загальні збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система» повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 15 квітня 2019 року о 14.00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.


Порядок денний та проекти рішень загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з п.1: Обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Прокопенко Ольгу Михайлівну. Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;

Член лічильної комісії: Прокопенко Ольга Михайлівна.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення з п.2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну Самійлівну.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з п.3: Прийняти звіт Голови Наглядової ради.

4). Звіт Голови Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з п.4: Прийняти звіт Голови Правління за 2018 рік та визнати роботу Правління в 2018 році задовільною.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з п.5: За результатами перевірки Ревізійної комісії порушень чинного законодавства та зловживання службовим становищем з боку службових осіб Товариства за звітний період (2018 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2018 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з п.6: Після розгляду даних річного звіту та враховуючи висновок Ревізійної комісії Товариства, вирішили затвердити фінансовий звіт ПрАТ «СК «Гарант-Система» за 2018 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

Проект рішення з п.7: Перенести на наступний фінансовий рік.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з п.8: Прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2019 рік та затвердити кошторис витрат на 2019 рік. Залишити кількісний та особистий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.


Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 10 квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 15 квітня 2019 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.garant-sistema.com.ua/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

42936

44264

Основні засоби

28345

28345

Довгострокові фінансові інвестиції

7736

7736

Запаси

40

36

Сумарна дебіторська заборгованість

2917

3323

Грошові кошти та їх еквіваленти

2263

2432

Нерозподілений прибуток

-8103

-7321

Власний капітал

34660

35361

Статутний капітал

30006

30006

Довгострокові зобов’язання

7414

7869

Поточні зобов’язання

862

1034

Чистий прибуток (збиток)

(782)

(1071)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

262200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

19

29


Тел. для довідок: (044) 494-39-72. Правління


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"