Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

13.02.2020

Повідомлення про загальні збори акціонерів

Повідомлення про загальні збори акціонерів

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА»

Місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 17 березня 2020 року о 14.00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови правління Товариства.

Порядок денний та проекти рішень загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з п.1: Обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Суворова Юрія Миколайовича. Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;

Член лічильної комісії: Суворов Юрій Миколайович.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення з п.2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з п.3: Прийняти звіт Голови Наглядової ради.

4). Звіт Голови Правління Товариства за 2019рік.

Проект рішення з п.4: Прийняти звіт Голови Правління за 2019 рік та визнати роботу Правління в 2019 році задовільною.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з п.5: За результатами перевірки Ревізійної комісії порушень чинного законодавства та зловживання службовим становищем з боку службових осіб Товариства за звітний період (2019 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2019 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з п.6: Після розгляду даних річного звіту та враховуючи висновок Ревізійної комісії Товариства, вирішили затвердити фінансовий звіт ПрАТ «СК «Гарант-Система» за 2019 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

Проект рішення з п.7: Перенести на наступний фінансовий рік.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з п.8: Прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2020 рік та затвердити кошторис витрат на 2020 рік. Залишити кількісний та особистий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.

9) Про перенайменування Товариства.

Проект рішення з п.9: У зв`язку із зміною напряму діяльності Товариства, що планується, на виконання вимог Закону України «Про страхування», змінити найменування Товариства. Нове найменування:

- українськю мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ-СИСТЕМА»; скорочене – АТ «ГАРАНТ-СИСТЕМА»;

- англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY “GARANT-SISTEMA”, скорочене – JSC “GARANT-SISTEMA”.

10) Про визначення основних напрямків діяльності Товариства.

Проект рішення з п.10: У зв’язку з припиненням здійснення Товариством страхової діяльності, визначити нові основні напрямки діяльності Товариства (згідно з ДК 009:2010):

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

45.11. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

45.19. Торгівля іншими автотранспортними засобами;

45.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

46.18. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

46.69. Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;

49.20. Вантажний залізничний транспорт;

49.39. Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;

49.41. Вантажний автомобільний транспорт;

52.21. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

52.24. Транспортне оброблення вантажів;

52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

69.10. Діяльність у сфері права;

69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

77.39. Надання в оренду інших машин, устатковання і товарів, н.в..і.у.;

79.11. Діяльність туристичних агентств;

79.90. Надання інших послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність.


11) Про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення з п.11: У зв`язку зі зміною найменування, визначенням основних напрямків діяльності Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити Голові правління Товариства Петренку Олегу Петровичу підписати нову редакцію статуту Товариства та вчинити всі необхідні дії, що пов`язані з прийняттям цього рішення, з правом повного чи часткового передоручення повноважень іншим особам.

12) Про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення з Реєстру фінансових установ:

Проект рішення з п.12: Доручити Голові правління Товариства Петренку Олегу Петровичу звернутись до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення Товариства з реєстру фінансових установ після анулювання ліцензій, наявних у Товариства, з правом повного чи часткового передоручення повноважень іншим особам.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11 березня 2020 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 17 березня 2020 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови правління Товариства

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у відповідальної за ознайомлення акціонерів особи, секретаря-референта Новікової А.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.garant-sistema.com.ua/

Інформація про кількість акцій: Станом на 13 лютого 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 262200 (Двісті шістдесят дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій. Станом на 13 лютого 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 262200 (Двісті шістдесят дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій.


Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

41835

42936

Основні засоби

16075

15328

Довгострокові фінансові інвестиції

5696

7414

Запаси

61

40

Сумарна дебіторська заборгованість

2903

3129

Грошові кошти та їх еквіваленти

1827

2263

Нерозподілений прибуток

-9505

-8103

Власний капітал

35543

34660

Статутний капітал

30006

30006

Довгострокові зобов’язання

5696

7414

Поточні зобов’язання

596

862

Чистий прибуток (збиток)

(-1402)

(-782)

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію

(-0,00535)

(-0,00298)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

262200


Тел. для довідок: (044) 494-39-72. Правління

Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"