Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

17.03.2020

Рішення Загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ  № 33

чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА»

(код ЄДРПОУ 31725819) (надалі за текстом — "Товариство")

Дата складання протоколу: 17.03.2020 р.

Місце проведення загальних зборів:

04071, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства

Дата проведення зборів:

“17” березня 2020 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

“11” березня 2020 року

Час початку реєстрації учасників зборів:

13.00

Час закінчення реєстрації:

13.45

Час відкриття зборів:

14.00

Час закриття зборів:

15.00  “17” березня 2020 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

3 особи

КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ:

262 200 шт.

Кількість власних акцій, що знаходяться на балансі товариства:      

Відсутні

Кількість привілейованих акцій:

Відсутні

Кількість акціонерів особисто та/або  представників акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах:

3 особи

Присутні акціонери:

  1. Ганул Олена Семенівна (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 3960 штук загальної номінальної вартості 453 182,40 грн., що дорівнює 1,510297% від загальної кількості акцій);
  2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дія», код ЄДРПОУ 32432795 в особі Директора Шевченка Дмитра Володимировича (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 65550 штук загальної номінальної вартості 7 501 542,00 грн., що дорівнює 25,00% від загальної кількості акцій);
  3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-система», код ЄДРПОУ 32048221 в особі Директора Гридасової Олени Володимирівни (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 192690 штук загальної номінальної вартості 22 051 443,60 грн., що дорівнює 73,489703% від загальної кількості акцій).

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 262 200, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

            Реєстрацію учасників зборів проведено реєстраційною комісією, повноваження  якої надані Наглядовою Радою товариства, а саме: членам комісії – Дашковському Артему Володимировичу та Суворову Юрію Миколайовичу. Повноваження присутніх акціонерів (їх) представників були належним чином перевірені та підтверджені.

          Загальні збори відкрив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, та повідомив про те, що порядок денний загальних зборів Товариства був затверджений на засіданні Наглядової Ради Товариства; письмове повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 17 березня 2020 року, та їх порядок денний були направлені кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, запропонував перейти до роботи за порядком денним. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4). Звіт Голови Правління Товариства за 2019рік.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2019 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

9) Про припинення представництв Товариства.

10) Про перенайменування Товариства.

11) Про визначення основних напрямків діяльності Товариства.

12) Про затвердження нової редакції статуту Товариства та доручення на підписання нової редакції статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій, що пов`язані з прийняттям цього рішення.

13) Про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення з Реєстру фінансових установ.

РОЗГЛЯД ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

По першому питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який запропонував обрати членами лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Суворова Юрія Миколайовича. Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;

Член лічильної комісії: Суворов Юрій Миколайович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

       Результати голосування з 1-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

   

 Рішення прийняте: Обрати лічильну комісію, для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування у наступному складі: Кириллова Ніна Семенівна та Суворов Юрій Миколайович. Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;

Член лічильної комісії: Суворов Юрій Миколайович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

По другому питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну та секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 2-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – обрати Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну (паспорт СО 171203, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22.06.1999 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. З. Гайдай, буд. 3, кв. 256) та обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну (паспорт ТТ 168156, виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 18.04.2013 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 17-А, кв. 66).

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 По третьому питанню виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який запропонував прийняти звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 3-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

Голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

Голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте -  Прийняти звіт Голови Наглядової ради за 2019 рік.

4. Звіт Голови Правління Товариства за 2019рік.

По четвертому питанню виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який надав звіт Голови Правління за 2019 рік та запропонував визнати роботу Правління в 2019 році задовільною.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

Голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

Голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

Голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - прийняти звіт Голови Правління за 2019 рік та визнати роботу Правління в 2019 році задовільною.

5. Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

По п’ятому питанню порядку денного виступила Голова загальних зборів Акціонерів Гридасова Олена Володимирівна, як ознайомила із результатами перевірки Ревізійної комісії.

            Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 5-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

Голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

Голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

Голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте — За результатами перевірки Ревізійної комісії порушень чинного законодавства та зловживання службовим становищем з боку службових осіб Товариства за звітний період (2019 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2019 рік.

6. Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2019 рік.

            По шостому питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який ознайомив із річним фінансовим звітом діяльності Товариства за 2019 рік.

            Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 6-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – затвердити фінансовий звіт ПрАТ «СК «Гарант-Система» за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

            По сьомому питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який запропонував перенести на наступний фінансовий рік.

            Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 7-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – перенести на наступний рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

            По восьмому  питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який запропонував прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2020 рік та затвердити кошторис витрат на 2020 рік. Залишити кількісний та особистий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.

            Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 8-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2020 рік та затвердити кошторис витрат на 2020 рік. Залишити кількісний та особистий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.

9. Про припинення представництв Товариства.

            По дев'ятому  питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який запропонував припинити представництва Товариства:

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Києві; код ЄДРПОУ 37726802; місцезнаходження: 04080, м. Київ, Подільській район, вулиця Костянтинівська, будинок 2, директор Представництва Антоненко Олександр Володимирович, тел. (044) 2446261;

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Луганськ; код ЄДРПОУ 37726797; місцезнаходження: 91000, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, вулиця Андрія Линева, будинок 85, Директор Представництва Дунаєва Олена Олександрівна, тел. (0642) 955177;

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Маріуполь; код ЄДРПОУ 37726818; місцезнаходження: 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, проспект Адмірала Луніна, будинок 85, кімната 516, Директор Представництва Виходцев Дмитро Олександрович, тел. (0629)560311;

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Харків; код ЄДРПОУ 37726839; місцезнаходження: 61000, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, вулиця Сумська, будинок 39, офіс 2; Директор Представництва Сологубовська Анжеліка Едуардівна, тел. (057) 7604604;

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Одеса; код ЄДРПОУ 37975193; місцезнаходження: 65125, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, вулиця Успенська, будинок 44, кімната 504, Директор Представництва Шевченко Дмитро Володимирович, тел.(048) 7357275.

            Заперечень та пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 9-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – Припинити наступні представництва Товариства:

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Києві; код ЄДРПОУ 37726802; місцезнаходження: 04080, м. Київ, Подільській район, вулиця Костянтинівська, будинок 2, директор Представництва Антоненко Олександр Володимирович, тел. (044) 2446261;

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Луганськ; код ЄДРПОУ 37726797; місцезнаходження: 91000, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, вулиця Андрія Линева, будинок 85, Директор Представництва Дунаєва Олена Олександрівна, тел. (0642) 955177;

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Маріуполь; код ЄДРПОУ 37726818; місцезнаходження: 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, проспект Адмірала Луніна, будинок 85, кімната 516, Директор Представництва Виходцев Дмитро Олександрович, тел. (0629)560311;

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Харків; код ЄДРПОУ 37726839; місцезнаходження: 61000, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, вулиця Сумська, будинок 39, офіс 2; Директор Представництва Сологубовська Анжеліка Едуардівна, тел. (057) 7604604;

- Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант – Система» у м. Одеса; код ЄДРПОУ 37975193; місцезнаходження: 65125, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, вулиця Успенська, будинок 44, кімната 504, Директор Представництва Шевченко Дмитро Володимирович, тел.(048) 7357275.

            Доручити Голові правління Товариства Петренку Олегу Петровичу підписати та подати заяви до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення представництв Товариства з правом передоручення повноважень іншим особам.

10. Про перенайменування Товариства.

            По десятому  питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який наголосив, що у зв`язку із зміною напряму діяльності Товариства, що планується, на виконання вимог Закону України «Про страхування», змінити найменування Товариства. Нове найменування:

- українськю мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ-СИСТЕМА»; скорочене – АТ «ГАРАНТ-СИСТЕМА»;

- англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY “GARANT-SISTEMA”, скорочене – JSC “GARANT-SISTEMA”.

            Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 10-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – змінити найменування Товариства. Нове найменування:

- українськю мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ-СИСТЕМА»; скорочене – АТ «ГАРАНТ-СИСТЕМА»;

- англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY “GARANT-SISTEMA”, скорочене – JSC “GARANT-SISTEMA”.

11. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства.

            По одинадцятому питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який запропонував у зв’язку з припиненням здійснення Товариством страхової діяльності, визначити нові основні напрямки діяльності Товариства (згідно з ДК 009:2010):

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

45.11. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

45.19. Торгівля іншими автотранспортними засобами;

45.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

46.18. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

46.69. Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;

49.20. Вантажний залізничний транспорт;

49.39. Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;

49.41. Вантажний автомобільний транспорт;

52.21. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

52.24. Транспортне оброблення вантажів;

52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

69.10. Діяльність у сфері права;

69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

77.39. Надання в оренду інших машин, устатковання і товарів, н.в..і.у.;

79.11. Діяльність туристичних агентств;

79.90. Надання інших послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність.

            Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 11-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – визначити нові основні напрямки діяльності Товариства (згідно з ДК 009:2010):

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

45.11. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

45.19. Торгівля іншими автотранспортними засобами;

45.20. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

46.18. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

46.69. Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;

49.20. Вантажний залізничний транспорт;

49.39. Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;

49.41. Вантажний автомобільний транспорт;

52.21. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

52.24. Транспортне оброблення вантажів;

52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

69.10. Діяльність у сфері права;

69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

77.39. Надання в оренду інших машин, устатковання і товарів, н.в..і.у.;

79.11. Діяльність туристичних агентств;

79.90. Надання інших послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність.

12. Про затвердження нової редакції статуту Товариства та доручення на підписання нової редакції статуту Товариства та вчинення всіх необхідних дій, що пов`язані з прийняттям цього рішення.

            По дванадцятому  питанню порядку денного виступив Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович, який запропонував у зв`язку зі зміною найменування, визначенням основних напрямків діяльності Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити нову редакцію статуту Товариства.

            Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 12-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити Голові правління Товариства Петренку Олегу Петровичу підписати нову редакцію статуту Товариства та вчинити всі необхідні дії, що пов`язані з прийняттям цього рішення, з правом повного чи часткового передоручення повноважень іншим особам.

13. Про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення з Реєстру фінансових установ.

            По тринадцятому  питанню порядку денного виступила Голова загальних зборів Гридасова Олена Володимирівна, яка запропонувала доручити Голові правління Товариства Петренку Олегу Петровичу звернутись до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення Товариства з реєстру фінансових установ після анулювання ліцензій, наявних у Товариства, з правом повного чи часткового передоручення повноважень іншим особам.

            Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 13-го питання порядку денного:

Підсумки голосування

"за"

262 200

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте – доручити Голові правління Товариства Петренку Олегу Петровичу звернутись до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення Товариства з реєстру фінансових установ після анулювання ліцензій, наявних у Товариства, з правом повного чи часткового передоручення повноважень іншим особам.

Всі питання порядку денного розглянуто.

Загальні збори акціонерів об'явлені закритими.


Голова зборів                          _______________ Гридасова Олена Володимирівна

Секретар зборів                      _______________    Новікова Алла Самійлівна

 


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"