Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

22.03.2018

Сообщение об общем собрании участников

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система» повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 27 квітня 2018 року о 14.00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.


Порядок денний загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2017 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

9) Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

10) Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.


Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 23 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 27 квітня 2018 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.garant-sistema.com.ua/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

44264

47305

Основні засоби

28345

28355

Довгострокові фінансові інвестиції

7736

7736

Запаси

36

34

Сумарна дебіторська заборгованість

3323

3378

Грошові кошти та їх еквіваленти

2432

4223

Нерозподілений прибуток

-7321

-5841

Власний капітал

35361

36270

Статутний капітал

30006

30006

Довгострокові зобов’язання

7869

9328

Поточні зобов’язання

1034

1707

Чистий прибуток (збиток)

(1071)

(547)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

262200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

29

27

Тел. для довідок: (044) 494-39-72.З повагою,


Голова Правління

«ПрАТ «СК «Гарант – Система»      Петренко О. П.


Возврат к списку

Новости компании

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

17.03.2020
Рішення Загальних зборів акціонерів
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"