рус
укр
en

Сегодня 22.03.2019:

С начала года мы выплатили
288 191,90 грн возмещений!

Новости компании

20.03.2013

Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

повідомляє про  загальні збори акціонерів, що відбудуться

25 квітня 2013 року о 14.00

у приміщенні товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.

 

Порядок денний загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2012 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

44620

29086

Основні засоби

9333

6996

Довгострокові фінансові інвестиції

7736

7736

Запаси

83

75

Сумарна дебіторська заборгованість

4248

3932

Грошові кошти та їх еквіваленти

10091

9173

Нерозподілений прибуток

154

 

Власний капітал

30463

12448

Статутний капітал

30006

11009

Довгострокові зобов’язання

1136

 

Поточні зобов’язання

2547

7537

Чистий прибуток (збиток)

-5464

-5618

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

96200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

48

48

 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є  24 год. 00 хв. 19 квітня 2013 року.

    Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 25 квітня 2013 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

     Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

     Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Тел. для довідок:(044) 428-77-30.

                                                                                                                        Правління.


Возврат к списку

Новости компании

13.03.2019
Повідомлення про загальні збори акціонерів
подробнее >>

10.09.2018
Завершение отбора аудитора
подробнее >>

01.08.2018
Конкурсный отбор аудитора
подробнее >>

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"