рус
укр
en

Сегодня 22.03.2019:

С начала года мы выплатили
288 191,90 грн возмещений!

Новости компании

28.03.2014

Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

повідомляє про загальні збори акціонерів, що відбудуться

29 квітня 2014 року о 14.00

у приміщенні товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2013 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 24 год. 00 хв. 22 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 29 квітня 2014 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Тел. для довідок: (044) 428-77-30. Правління.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

попередній

звітний

Усього активів

44620

52559

Основні засоби

9333

9178

Довгострокові фінансові інвестиції

7736

7736

Запаси

83

102

Сумарна дебіторська заборгованість

4248

4543

Грошові кошти та їх еквіваленти

10091

11173

Нерозподілений прибуток

154

17

Власний капітал

30463

30480

Статутний капітал

30006

30006

Довгострокові зобов’язання

1136

1136

Поточні зобов’язання

2547

11493

Чистий прибуток (збиток)

-5464

-5447

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

262200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

48

46Возврат к списку

Новости компании

13.03.2019
Повідомлення про загальні збори акціонерів
подробнее >>

10.09.2018
Завершение отбора аудитора
подробнее >>

01.08.2018
Конкурсный отбор аудитора
подробнее >>

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"