рус
укр
en

Сегодня 22.03.2019:

С начала года мы выплатили
288 191,90 грн возмещений!

Новости компании

19.04.2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»

 2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство

 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31725819

 4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А

 5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 428-77-30; 428-77-31

 6. Електронна поштова адреса емітента: company@garant-sistema.com.ua

 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:www.garant-sistema.com.ua

 8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу ІІІ цього Положення: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «Гарант-Система», які відбулися 18.04.2012 р. (протокол № 19 від 18.04.2012 р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та приватне розміщення акцій Товариства, які випускаються додатково.

 1. Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: для розміщення пропонується 166 000 (Сто шістдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 18 997 040,00 (Вісімнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто сім тисяч сорок грн. 00 коп.) гривень. Спосіб розміщення: приватне розміщення.

 2. Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: прості іменні акції бездокументарної форми існування.

 3. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: при розміщенні всіх акцій нової емісії статутний капітал ПрАТ «СК «Гарант-Система» збільшиться на 18 997 040,00 (Вісімнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто сім тисяч сорок грн. 00 коп.) гривень і становитиме 30 006 168,00 (Тридцять мільйонів шість тисяч сто шістдесят вісім грн. 00 коп.) гривень. Акції розміщуються за ціною 114,44 (Сто чотирнадцять грн. 44 коп.) гривень за акцію, що дорівнює їх номінальній та ринковій вартості. Ринкова вартість акцій затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 06.03.2012 р.).

 4. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення: співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу ПрАТ «СК «Гарант-Система» на дату прийняття рішення становить 172,56%; співвідношення загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до статутного капіталу ПрАТ «СК «Гарант-Система» на дату прийняття рішення становить 100%.

 5. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: акції, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, розміщуються виключно серед акціонерів Товариства. Акціонери Товариства мають права та обов’язки, визначені законодавством України та статутом Товариства.

 6. Спосіб оплати цінних паперів: грошовими коштами.

 7. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: акції розміщуються з метою приведення розміру статутного капіталу Товариства у відповідність до Закону України «Про страхування» та розширення можливостей отримання доходів від основної діяльності Товариства. Всі фінансові ресурси, отримані внаслідок розміщення акцій, будуть використані за напрямами, що відповідають меті та предмету діяльності Товариства.

 8. Прізвище, ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: на дату складання цього повідомлення інформація про конкретну кількість акцій, яку планує придбати кожен акціонер, відсутня.

 9. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість конвертації цінних паперів не передбачена.

 10. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: згідно Закону України «Про акціонерні товариства», в процесі приватного розміщення акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє переважне право акціонерів на придбання акцій. Особи, що є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, користуються переважним правом на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства на дату прийняття загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій.

3. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова Правління                           О.П. Петренко


Возврат к списку

Новости компании

13.03.2019
Повідомлення про загальні збори акціонерів
подробнее >>

10.09.2018
Завершение отбора аудитора
подробнее >>

01.08.2018
Конкурсный отбор аудитора
подробнее >>

10.07.2018
О законе про "СПЛИТ"
подробнее >>

22.05.2018
Подтверджение рейтинга
подробнее >>

 КАСКО за 60% его стоимости!

 Страхование спортсменов
Контакты
СК "Гарант-Система"